Om Oss

Abrea

Vision

Vår vision lyder ”Vi gör världen lite bättre, en människa i taget”. I vår vision fokuserar vi på den enskilda människan. Vårt mål och ambition är att varje enskild person i våra verksamheter ska bemötas med respekt och leva ett så gott liv som möjligt

Uppdrag

Vårt uppdrag lyder: Tillsammans skapar vi en trygg och hållbar omsorg som räcker till alla. Uppdraget är att ge en god och trygg omsorg till varje person i våra verksamheter. Vi lyckas när vi arbetar tillsammans, både inom Nytida och i nära dialog med omsorgstagare, närstående och uppdragsgivare.

Värderingar

De värderingar som genomsyrar all ABREA verksamhet kan beskrivas i fyra nyckelord. Dessa är respekt, enkelhet, ansvar och kunskap.

Respekt: Hos oss har alla har rätt till ett värdigt liv med såväl fysiskt, psykiskt som socialt välbefinnande

Ansvar: Hos oss har vi medarbetare som vågar och vill och chefer som lyssnar och leder

Enkelhet: Hos oss är det enkelt att påverka och att vara medarbetare eller omsorgstagare

Kunskap: Hos oss reflekterar vi, lär av varandra och tar tillvara allas kompetens

Trygghet med omtanke

Välkommen till ABREA VÅRD OCH OMSORG AB. Vi erbjuder ett tryggt sammanhang med stöd, samtal och vägledning. Stödet anpassas efter individuella behov och önskemål. Personalen har lång erfarenhet av arbete med individer som har samsjuklighet, trauma/våld, psykiska funktionsnedsättningar samt beroende. Vi har olika boendelösningar där man även kan få eget boende. Vi hjälper till med myndighet/sjukvårdskontakter samt andra viktiga kontakter. Vi har ett relationellt förhållningssätt med lågaffektivt bemötande. Personalgruppen erhåller regelbunden handledning av leg. psykolog och leg. psykoterapeut..

Abrea

Tjänster

Vad vi erbjuder

Vi är här för dig

01 Jan 2023

På ABREA VÅRD OCH OMSORG erbjuder vi motiverande samtal och ett stödnätverk som anpassas efter våra boendes skiftande behov. Vi arbetar med att aktivt motivera och vägleda våra boenden för att var och en ska kunna återhämta sig och återfå ett stabilt liv..

Självhjälpsvägledning

01 Jan 2023

ABREA VÅRD OCH OMSORG är så mycket mer än bara ett boende. Vi vill ge våra boende verktygen de behöver för att kunna bana vägen för en långvarig, hälsosam återhämtning. Hör av dig för att veta mer..

Tryggt boende

01 Jan 2023

På ABREA VÅRD OCH OMSORG tror vi på att alla förtjänar ett tryggt och lugnt boende med möjlighet till utveckling och återhämtning. Vårt mål är att erbjuder en trygg plats där de boende kan planera och förbereda nästa steg i sin läkningsprocess. Kontakta vårt team för att lära dig mer..

Stödboende

01 Jan 2023

Vi har olika boendelösningar där man även kan få eget boende. Vi hjälper till med myndighet/sjukvårdskontakter samt andra viktiga kontakter. Vi erbjuder ett tryggt sammanhang med stöd, samtal och vägledning. Stödet anpassas efter individuella behov och önskemål. Personalen har ett relationellt förhållningssätt med lågaffektivt bemötande..

Abrea

Abrea  Vård & Omsorg

r vision och våra värderingar är vår ledstjärna såväl i mötet med de omsorgstagare som finns i våra verksamheter som när det gäller hur våra medarbetare bemöter varandra. Det är dessa värderingar som ska ta oss mot visionen – varje dag. Och det är utifrån dessa värderingar som vår verksamhet styrs.

Stödboende Vuxna

Stödboende för vuxna med individuellt anpassat stöd

Abrea erbjuder ett flertal olika stödboenden och träningslägenheter för vuxna över 21 år i behov av ett stöd i sin vardag. Bakomliggande problematik kan vara kriminalitet, missbruk, skyddsbehov och psykisk ohälsa. Abrea Stödboende Vuxna består av egna lägenheter i sammanhållna eller utspridda bestånd i Skåne. Alla lägenheter är försäkrade, är fullt utrustade med möbler och köksutrustning. I samråd med socialtjänsten placeras klienterna i verksamheten utifrån den enskildes individuella behov och önskemål samt utifrån omfattande risk- och lämplighetsbedömningar.

På Abrea Stödboende använder vi oss av ett salutogent förhållningssätt och utgår ifrån Abrea värderingar: lyhördhet, individfokus, kompetens och empati. Verksamhetens målsättning är att den boende efter avslutad insats skall kunna leva ett självständigt liv, samt klara sitt boende och övrig livsföring på egen hand. Abrea Stödboende arbetar evidensbaserat, det vill säga att vi utgår ifrån metoder som är väl beprövade och utforskade så som MI (motiverande samtal), ASI (Addiction Severity Index) och KASAM (känsla av sammanhang).  

Vi arbetar utifrån placerande socialtjänstens uppdrag och tillsammans utformar Abrea, den boende och socialtjänsten en genomförandeplan med tydliga och uppnåeliga mål. Abrea lägger stor vikt på den enskildes inflytande och delaktighet. Vi tar alltid hänsyn till den enskildes individuella förutsättningar, behov och önskemål i det dagliga arbetet.  

Varje klient matchas med en kvalificerad kontaktperson som har ett övergripande ansvar och kunskap runt den placerade, och som arbetar i enlighet med socialtjänstens uppdrag. Kvalificerade kontaktpersoner och övrig boendepersonal vägleder och stöttar den enskilde i att ordna och sköta en sysselsättning, klara av ett eget boende, få en meningsfull fritid samt skapa struktur i vardagen. För den enskildes trygghet finns tillgång till personal dygnet runt.


 

Kontakt info

Tel: 0761705161

Email: info@abrea.se

ABREA

Tack

info@abrea.se

|

0761705161

© abrea.se. Designed by